Strona główna / Aktualności prawne

Aktualności prawne

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2016 r., sygn. akt IV CSK 687/15 

Dopóki istnieje umowne prawo odstąpienia od umowy, dopóty nie ma możliwości skorzystania przez strony z ustawowego prawa odstąpienia.

W omawianej sprawie strony zawarły umowę o zaprojektowanie i wybudowanie modelowego centrum selektywnej zbiórki odpadów.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2017 r., sygn. akt III CZ 59/16 

Skarga kasacyjna od postanowienia rozstrzygającego spór o zasiedzenie w ramach postępowania o zniesienie współwłasności albo o dział spadku nie przysługuje, jeśli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 150 000 zł.

W omawianej sprawie Sąd Rejonowy postanowieniem wstępnym oddalił wniosek o stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie rozpoznawany w postępowaniu o dział spadku.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2016 r., sygn. akt I CSK 807/15 

Nieprzedstawienie odpisów aktów stanu cywilnego nie stanowi braku formalnego wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i nie uzasadnia zawieszenia postępowania.

W omawianej sprawie wnioskodawczyni domagała się stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym bracie jej ojca. Po złożeniu zapewnienia spadkowego, Sąd Rejonowy uznał, że ustalenie kręgu osób dziedziczących wymaga przedłożenia odpisów skróconych aktów stanu cywilnego konkretnie wskazanych osób i wyznaczył w tym celu wnioskodawczyni odpowiedni termin pod rygorem zawieszenia postępowania.