Strona główna / Aktualności prawne / Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2015 r., sygn. akt V CSK 641/14

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2015 r., sygn. akt V CSK 641/14

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku może nastąpić w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym

W niniejszej sprawie Sąd Najwyższy pochylił się nad kwestią dopuszczalności złożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku Sąd Rejonowy stwierdził, że każdy z trojga uczestników postępowania nabył spadek w drodze dziedziczenia ustawowego – w udziale wynoszącym 1/3. W ocenie Sądu żaden z uczestników postępowania nie odrzucił skutecznie spadku, albowiem dwoje z nich nie zachowało właściwej dla tej czynności prawnej formy aktu notarialnego (oświadczenia woli o odrzuceniu spadku zostały złożone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie), zaś trzecia spadkobierczyni nie dochowała przewidzianego ustawą terminu 6 – miesięcznego na odrzucenie spadku.

Argumentację powyższą podzielił Sąd Okręgowy, który oddalił złożoną apelację.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej złożonej przez dwoje spadkobierców, którzy złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, uchylił postanowienie Sądu II instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

W swych rozważaniach Sąd Najwyższy przytoczył argumentację wskazywaną już wcześniej w piśmiennictwie i orzecnictwie (w tym uzasadnieniu chwały Sądu Najwyższego z 22.11.2013 r., sygn. akt III CZP 77/13), zgodnie z którą oświadczenie woli o odrzuceniu spadku, w myśl art. 1018 § 3 k.c., winno zostać złożone przed sądem lub notariuszem, ustnie lub na piśmie z podpisami urzędowo poświadczonymi, a wymóg co do formy ma zastosowanie do wszelkich przypadków składania powyższego oświadczenia. Co więcej, forma taka jest wystarczająca również dla pełnomocnictwa udzielonego do dokonania powyższej czynności.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku nie musi zatem zostać złożone w formie aktu notarialnego. Wystarczająca jest forma pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym.