Prawnik Marcin Radel

Prawo pracy

Prawo pracy to dziedzina prawa, która reguluje prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie prawa pracy m.in. w kwestiach:

  • zawarcia umowy o pracę,
  • wypowiedzenia umowy o pracę,
  • rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę,
  • ustalenia stosunku pracy,
  • przywrócenia do pracy,
  • czasu pracy,
  • urlopów pracowniczych,
  • odpowiedzialności odszkodowawczej pracowników,
  • zakazu konkurencji,
  • świadectwa pracy.

Prawo pracy to dziedzina prawa, która ma wpływ na funkcjonowanie licznej grupy przedsiębiorstw działających w naszym kraju i życie milionów Polaków (wg danych GUS przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w ostatnich latach rokrocznie wynosi ponad 9.000.000 osób).

Przepisy prawa pracy

Przepisy prawa pracy znajdują się w wielu aktach prawnych i to nie tylko rangi ustawy, ale także w rozporządzeniach wykonawczych. Podstawowe znaczenie ma Kodeks pracy z 1974 r., jednakże już choćby część istotnych przepisów dotycząca rozwiązywania umów o pracę zlokalizowana jest w ustawach szczególnych. Do tego dochodzą jeszcze tzw. przepisy branżowe dotyczące poszczególnych grup zawodowych.

Przepisy prawa pracy są przedmiotem licznych zmian, co dodatkowo rodzi tzw. problemy intertemporalne tj. dotyczące tzw. okresów przejściowych.

Niejasności i niekompletność regulacji przy pojawiających się wątpliwościach interpretacyjnych przyczyniły się do powstania obszernego orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego prawa pracy. Do orzecznictwa tego niejednokrotnie odwołują się Sądy Rejonowe i Sądy Okręgowe rozstrzygając sprawy sądowe pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Powyższe skutkuje tym, iż częstokroć do prawidłowej analizy zaistniałej sytuacji i oceny uprawnień i obowiązków pracownika i pracodawcy w konkretnym wypadku, potrzebna jest pomoc zawodowego prawnika.